Bredbandsmål

Degerfors Kommun och det helt kommunalägda bolaget Degerfors Energi kommer under 2015 presentera planerna för att nå regeringens 2020 mål.

I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Dessa är:

  • Sverige ska ha bredband i världsklass.
  • År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
  • Alla hushåll och företag böra ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Mål som visar en viss riktning är särskilt användbara när utvecklingen är beroende av många aktörer, såväl privata som offentliga. Sådana mål stimulerar debatten och bidrar till att alla inblandade kan arbeta i samma riktning. Det är viktigt att det finns tydliga politiska mål med en hög ambition som kan bidra till att driva utvecklingen framåt på kort och lång sikt.

Inom EU är målet bl.a. att alla i Europa ska ha tillgång till hastigheter på över 30 Mbit/s senast 2020 (läs mer här).

 

Sverige ska ha bredband i världsklass

Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige och landets konkurrenskraft. En förutsättning för detta är tillgång till bredband med hög kapacitet i hela landet som ger robust och tillförlitlig åtkomst till Internet och andra bredbandstjänster. Hur bredband i världsklass ska definieras kommer att förändras utifrån användarnas (både enskilda, företag och det offentliga) efterfrågan och i takt med teknik- och tjänsteutvecklingen.

 

År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s

Det är marknadens uppgift att göra investeringar i infrastruktur. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges förutsättningar för sin verksamhet genom lämplig reglering. Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att uppnå målet om att år 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Det finns därför behov av ett högt ställt mål på längre sikt som kan bidra till ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, innovation och produktivitet.

 

Alla hushåll och företag böra ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband

Allt fler tjänster i samhället blir digitala och det kräver att företag och hushåll kan ta del av dessa. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Att kunna göra ärenden, affärer, hålla kontakt med vänner och familj, se på videoklipp eller, helt enkelt, uttrycka sin åsikt eller kommentera samhällshändelser. När det gäller företag handlar det om att kunna driva och utveckla sin verksamhet i alla delar av landet. Det kan också handla om att underlätta administrativa sysslor som orderhantering, redovisning och bankärenden. En förutsättning för detta är att det finns tillgång till bredband som gör det möjligt att koppla upp sig mot Internet på ett säkert sätt. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.